Úřad práceÚřad práce je klasická státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých pobočkách po celé České republice. Na úřadu práce, který je místně příslušný bydlišti, je možné vyhledat aktuální pracovní nabídky, s příslušným referentem si společně vytvořit svůj kariérní profil, dále se prostřednictvím úřadu můžete přihlásit na nejrůznější rekvalifikační školení apod. Dne 1. dubna 2011 vznikl jednotný Úřad práce České republiky. V Úřadu práce České republiky působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu; součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Podpora v nezaměstnanosti je upravena v ustanovení § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.).

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:

Získal v uplynulých třech letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění

Požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti

Není ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:

Přípravy osoby se zdravotním postižením k práci;

Pobírání plného invalidního důchodu;

Osobní péče o dítě do 4 let;

Osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby nebo se jedná o osobu blízkou;

Výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň dvacet hodin v kalendářním týdnu;

Osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, pokud žádost podá do tří dnů od skončení zaměstnání.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

O Úřadu práce ČR

Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od 1. 4. 2011. Datem účinnosti se zrušují původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá Úřad práce České republiky (dále jen Úřad práce). Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

Kontaktní údaje

Název: Úřad práce České republiky

Kontaktní spojení: Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28

Spojovatelka: 950 191 111

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst. Pokud Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může naopak sám některé úkony činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytváří Úřad práce podle potřeby poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému propouštění. Úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších zajišťuje Úřad práce prostřednictvím generálního ředitelství a krajských poboček. Generální ředitelství zajišťuje mimo jiné (viz § 7 zákona o zaměstnanosti) udělování a odnímání povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání (agentury práce).


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!