Finanční úřadFinanční úřad je územně organizační jednotkou státu, která spravuje daně. Je řízený příslušným finančním ředitelstvím. Na našem území byly jak finanční úřady, tak finanční ředitelství zřízeny roku 1991 na základě zákona o územních finančních orgánech. Finanční úřady spolu s finančním ředitelstvím dohromady tvoří soustavu finančních orgánů a za jejich činnost je odpovědný ředitel konkrétního finančního úřadu.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Kde najdeme finanční úřady?

Finanční úřady byly ještě nedávno ve všech velkých městech České republiky, ale i v mnoha menších městech. Nejvíce finančních úřadů bylo na území hlavního města Prahy, kde jich bylo hned 14. Pět poboček měl finanční úřad v Brně a po třech v Ostravě a v Plzni. Pokud jde o kraje, tak nejvíce finančních úřadů bylo ve Středočeském kraji, kde se jich nacházelo 24, nejmenší počet, pouhých 7, jich bylo v Karlovarském kraji. Na internetu si pak můžeme najít kompletní seznam všech finančních úřadů včetně jejich přesné adresy a kontaktů. Od začátku roku 2013 pak došlo k velkým změnám v organizaci české daňové správy. Novou soustavu orgánů Finanční správy teď tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. 199 bývalých finančních úřadů zaniklo a staly se z nich územní pracoviště krajských orgánů.

Nebankovní půjčka Provident Financial je skvělá. Půjčka Citibank je velice výhodná.

Jaké činnosti finanční úřad vykonává?

Finanční úřady mají na starosti celou řadu činností. Jednou z hlavních je správa daní, odvodů a záloh na tyto příjmy. Dále je pak v jejich kompetenci provádění řízení o přestupcích, výběr poplatků, odvodů, úhrad, penále a pokut, správa dotací, ukládání pokut, rozhodování o výši pohledávky na daních a také mezinárodní pomoc při správě daní a vymáhání peněžitých pohledávek.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vašim penězům.

Finanční úřad a placení daní

Výběrem daní bylo v České republice s platností od 1. ledna roku 2012 pověřeno celkem 200 finančních úřadů. V současné době je jich 14, jeden úřad je v každém kraji České republiky. Abychom mohli správně zaplatit daň, musíme znát správné číslo bankovního účtu příslušného finančního úřadu a dodržet přesný postup. Daně se platí vždy v českých korunách a při každé platbě musíme uvést, o jakou konkrétní daň se jedná. Daně pak můžeme zaplatit dvěma způsoby – buď pomocí poštovní poukázky a nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního účtu. Při placení v hotovosti poštovní poukázkou můžeme využít některou z poboček České pošty. Pro zaplacení použijeme poštovní poukázku typu A a po zaplacení nám zůstane její levá část jako doklad o provedené platbě. Co se týká čísla bankovního účtu, na které musíme daň zaplatit, tak to se skládá ze tří částí – předčíslí, matriková část a kód banky. Předčíslí bankovního účtu má dvě až pět číslic a určuje druh daně, ke které je účet zřízen. Matriková část čísla účtu pak určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Kód banky je pak 0710, protože se jedná o Českou národní banku, u které mají účet všechny české finanční i celní úřady. Důležité pravidlo je, že jako den platby je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet konkrétního finančního úřadu.

ČSOB internetbanking si můžete vyzkoušet prostřednictvím demoverze, která vám představí celou službu a pomůže vám v bližším seznámení s ní. GE Money nabízí bankovní produkty jak drobným klientům, tak malým a středním firmám.

Jak vyplnit poštovní poukázku pro finanční úřad

Pokud platíme daně v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky České pošty, musíme si dát pozor na to, abychom všechny údaje přesně a čitelně vyplnili. Zvláště u číslic je třeba dávat pozor na to, aby byly dobře čitelné a nedošlo k omylu. Vezmeme si poštovní poukázku typu A a nejdříve vyplníme její levou část. Do ní zapíšeme částku v korunách, pak tuto částku napíšeme slovy, dále pak název a přesnou adresu finančního úřadu, kterému peníze posíláme, pak číslo účtu, které musí být ve správním tvaru, tj. předčíslí, pomlčka, číslo matriky úřadu, lomítko a číslo banky (vždy 0710). Dalšími údaji jsou pak variabilní symbol, konstantní symbol a jméno a adresa odesílatele. Poté vyplníme pravou stranu poštovní poukázky. Do ní napíšeme název a adresu příslušného finančního úřadu, zprávu pro příjemce, přesnou částku v korunách, dále pak transakční kód, položku Ve prospěch účtu, do které píšeme jen předčíslí a číslo matriky účtu (tedy bez pomlčky, lomítka a kódu banky). Další položkou je kód banky (vždy 0710), variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol a odesílatel. Po potvrzení poukázky Českou poštou a zaplacení si pak levou část poukázky pro jistotu uschováme.

OSSZ má v ČR mnoho poboček. Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Seznam činností finančních úřadů

–        evidence daní

–        kontrola dodržování povinností u účetnictví

–        obnova daňových řízení

–        odpisy daňových nedoplatků

–        opravy chyb u rozhodnutí o daních

–        ověřování evidence a registrace daňových subjektů

–        pořizování výpisů a kopií ze spisových materiálů

–        poskytování mezinárodní pomoci při správě daní

–        povolení k posečkání daně nebo zaplacení daně na splátky

–        předepisování daňových nedoplatků a penále

–        předvolání osob k účasti v daňovém řízení

–        přezkoumání daňových rozhodnutí

–        přidělování daňových identifikačních čísel a vydání rozhodnutí o registraci subjektu

–        příjem dodatečných daňových přiznání a dodatečných vyúčtování

–        příjem námitek proti úkonu správce daně

–        příjem oznámení o změně údajů subjektu, uvedených při registraci

–        příjem odvolání proti rozhodnutí

–        příjem oznámení o zrušení registrace

–        příjem platby daní

–        příjem platby záloh na silniční daň a daň z příjmu fyzických osob

–        příjem plné moci k zastupování v dědickém řízení

–        příjem podání daňového subjektu

–        příjem podání přiznání k dědické dani, dani z nemovitosti, dani z přidané hodnoty a dani z příjmu fyzických osob

–        příjem podání opravných a dozorčích prostředků

–        příjem podnětů k prominutí daně

–        příjem potvrzení banky od žadatelů o povolení loterií a jiných her

–        příjem přihlášek k registraci daňového subjektu

–        příjem řádného daňového tvrzení

–        příjem stížností poplatníků na na postup plátce daně

–        příjem vyúčtování z provozu kurzových sázek a herních automatů

–        příjem žádostí dlužníků o posečkání daně nebo zaplacení na splátky

–        příjem žádostí o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

–        příjem žádostí o sdělení výsledku vyměření daně

–        příjem žádostí o vrácení přeplatku daně

–        provádění daňových kontrol, dokazování v daňovém řízení, kontrol dodržování povinností a místních šetření

–        provádění zapečetění herních automatů

–        prověřování údajů daňových subjektů u přihlášky k registraci

–        rozhodování o nařízení zástavního práva k zajištění daňové pohledávky

–        rozhodování o námitkách proti úkonu správce daně

–        rozhodování o odvolání proti rozhodnutí

–        rozhodování o stížnostech na postup plátce daně

–        rozhodování o odvodech výnosů z loterií do státního rozpočtu

–        sdělení subjektům s exekucí o změně místní příslušnosti a čísla bankovního účtu

–        soupis protokolu o ústním jednání v daňovém řízení

–        spravování daní u plátcovy pokladny a u zdaněných nemovitostí

–        stanovení daní a zálohy na daně

–        stanovení zástupců pro daňové řízení

–        ukládání povinnosti pro daňový subjekt, aby vedl zvláštní záznamy pro stanovení daně

–        ukládání pokut za špatné daňové přiznání, neplnění povinností, týkajících se daní, porušení mlčenlivosti nebo provozování loterií bez povolení

–        určování přiměřené lhůty pro některé úkony daňového řízení

–        výběr pokut a srážkových daní

–        vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu

–        vydávání rozhodnutí o daňovém řízení a posouzení daňových důsledků

–        vydávání souhlasu o nakládání s jistotou u provozovatelů loterií nebo u ukončení činnosti daňového subjektu

–        vydávání zajišťovacích příkazů

–        výkon daňových exekucí a dozoru nad dodržováním zákona o loteriích a jiných hrách

–        výkon působnosti při vymáhání finančních pohledávek

–        výkon správy daní, odvodů a záloh

–        vymáhání daňových nedoplatků

–        vyměřování daní

–        výzvy k odstranění pochybností v písemnostech, k plnění platební povinnosti nebo k zahájení daňové kontroly

–        zahájení daňového řízení

–        zastavení daňového řízení


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!